Câu hỏi: Tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn hơn cả của vùng là:

Câu hỏi: Tài nguyên khoáng sản có giá trị lớn hơn cả của vùng là:
A. Dầu khí
B. Bôxit
C. Titan
D. Than bùn

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Dầu khí
Giải thích: (trang 151 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh