Câu hỏi: Tại sao phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản lại có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất?

Câu hỏi: Tại sao phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản lại có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất?
A. Do tập trung nhiều khoáng sản có giá trị cho sản xuất.
B. Do có khí hậu lạnh, dễ dàng bảo quản sản phẩm sau chế biến.
C. Rừng bao phủ phần lớn diện tích, diện tích lớn nhất, dân cư tập trung đông.
D. Do địa hình thuận lợi, có nguồn lao động trình độ cao, tập trung đông dân.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất vì đây là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi là do địa hình thuận lợi, có nguồn lao động trình độ cao, tập trung đông dân.

Author: Cô Minh Anh