Câu hỏi: Theo thứ tự từ dưới lên, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là:

Câu hỏi: Theo thứ tự từ dưới lên, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là:
A. Tầng badan, tầng đá trầm tích, tầng granit.
B. Tầng granit, Tầng đá trầm tích, tầng badan.
C. Tầng đá trầm tích, tầng granit, tầng badan .
D. Tầng badan, tầng granit, tầng đá trầm tích.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh