Câu hỏi: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm với

Câu hỏi: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm với
A. Số dân trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên.
B. Số người trong độ tuổi lao động.
C. Số dân trung bình ở cùng thời điểm.
D. Số người ở độ tuổi từ 0 – 14 tuổi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/83 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh