Câu hỏi: Tiềm năng to lớn về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế – xã hội ở Trung Quốc?

Câu hỏi: Tiềm năng to lớn về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế – xã hội ở Trung Quốc?
A. Lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn.
B. Nguồn nhân lực ngày càng giảm chất lượng.
C. Lao động hoạt động nông nghiệp là chủ yếu.
D. Lao động có truyền thống cần cù, sáng tạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Tiềm năng to lớn về đặc điểm lao động tới phát triển kinh tế- xã hội ở Trung Quốc lao động có truyền thống cần cù, sáng tạo. Đặc điểm này tạo động lực thu hút vốn đầu tư và động lực hát triển nền kinh tế.

Author: Cô Minh Anh