Câu hỏi: Tiêu cực của quá trình khu vực hóa đòi hỏi các quốc gia?

Câu hỏi: Tiêu cực của quá trình khu vực hóa đòi hỏi các quốc gia?
A. Góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế.
B. Tự do hóa thương mại toàn cầu.
C. Kìm hãm sự phát triển kinh tế.
D. Tự chủ về kinh tế, quyền lực.

Gợi ý câu trả lời

Quá trình khu vực hóa thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa các nước, quá trình này cũng đòi hỏi các nước phải tự chủ về mặt kinh tế, quyền lực quốc gia.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh