Câu hỏi: Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo

Câu hỏi: Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo
A. Vĩ độ.
B. Kinh độ.
C. Độ cao.
D. Độ dốc.

Gợi ý câu trả lời

Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (khái niệm quy luật địa đới
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh