Câu hỏi: Tôn giáo chính của Lào và Ca-pu chia là

Câu hỏi: Tôn giáo chính của Lào và Ca-pu chia là
A. Phật giáo
B. Ki- tô giáo
C. Hồi giáo
D. Hồi giáo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Phật giáo
Giải thích: Sông Mê Công cùng chảy qua hai quốc gia Lào và Cam-pu-chia.

Author: Cô Minh Anh