Câu hỏi: Tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở khu vực Tây Nam Á là?

Câu hỏi: Tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở khu vực Tây Nam Á là?
A. Đạo Thiên Chúa.
B. Đạo phật.
C. Đạo Hồi.
D. Đạo Tin Lành.

Gợi ý câu trả lời

Hiện nay, đa số dân cư Tây Nam Á theo đạo Hồi, một phần nhỏ theo các tôn giáo khác
⇒ Tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở khu vực Tây Nam Á là đạo Hồi.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh