Câu hỏi: Trong các loại khí thải sau, loại khí thải nào đã làm tầng ôdôn mỏng dần?

Câu hỏi: Trong các loại khí thải sau, loại khí thải nào đã làm tầng ôdôn mỏng dần?
A. O[sub]3[/sub] B.CFCs
C. CO[sub]2[/sub] D.N[sub]2[/sub]O

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II.1, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh