Câu hỏi: Trong năm, bán cầu Bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời gian

Câu hỏi: Trong năm, bán cầu Bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời vào thời gian
A. 21 – 3.B. 22 – 6.C. 23 – 9.D. 22 – 12.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II (hình 6.2), SGK/23 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh