Câu hỏi: Trong nền kinh tế tri thức, yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là

Câu hỏi: Trong nền kinh tế tri thức, yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất là
A. tài nguyên và lao động.
B. giáo dục và văn hóa.
C. khoa học và công nghệ.
D. Vốn đầu tư và thị trường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Kinh tế tri thức là một nền kinh tế sử dụng chất xám trong mọi lĩnh vực, dựa trên kỹ thuật, công nghệ cao nên yếu tố khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng nhất.

Author: Cô Minh Anh