Câu hỏi: Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò

Câu hỏi: Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò
A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.
B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.
C. Bám vào các khe nứt của đá, làm phá hủy đá.
D. Hạn chế việc sói mòn đất và góp phần làm biến đổi tính chất của đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh