Câu hỏi: Từ năm 1950 đến năm 2014, dân số Nhật Bản có sự biến động theo hướng

Câu hỏi: Từ năm 1950 đến năm 2014, dân số Nhật Bản có sự biến động theo hướng
A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi giảm nhanh.
B. Số dân tăng lên nhanh chóng.
C. Tỉ lệ người từ 15 – 64 không thay đổi.
D. Tỉ lệ người 65 tuổi trở lên giảm chậm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:
– Tỉ lệ người dưới 15 tuổi giảm mạnh, giảm 22,5%.
– Tỉ lệ người từ 15 – 60 tuổi tăng nhẹ, tăng 1,2%.
– Tỉ lệ người trên 60 tuổi tăng mạnh, tăng thêm 21,3%.

Author: Cô Minh Anh