Câu hỏi: Từ năm 1991 đến năm 2005 nguồn vốn ODA của Nhật Bản chiếm bao nhiêu phần trăm nguồn vốn ODA đầu tư vào Việt Nam?

Câu hỏi: Từ năm 1991 đến năm 2005 nguồn vốn ODA của Nhật Bản chiếm bao nhiêu phần trăm nguồn vốn ODA đầu tư vào Việt Nam?
A. 30%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 60%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/84, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh