Câu hỏi: Vai trò nào dưới đây không phải của ngành giao thông vận tải?

Câu hỏi: Vai trò nào dưới đây không phải của ngành giao thông vận tải?
A. Đảm bảo cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.
B. Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.
C. Tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới.
D. Đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Vai trò của ngành giao thông vận tải là đảm bảo cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường; đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước, các vùng trên thế giới.

Author: Cô Minh Anh