Câu hỏi: Vận động kiến tạo được hiểu là

Câu hỏi: Vận động kiến tạo được hiểu là
A. Các vận động do nội lực sinh ra diễn ra cách đây hàng trăm triệu năm.
B. Các vận động do nội lực sinh ra, làm cho địa hình lớp vỏ Trái Đất có những biến đổi lớn.
C. Các vận động do nội lực sinh ra, làm cho cấu tạo lớp manti có những biến đổi lớn.
D. Các vận động làm cho địa hình có những biến đổi lớn cách đây hàng trăm triệu năm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/27, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh