Câu hỏi: Vì sao các hoạt động thương mại có tác dụng điều tiết sản xuất?

Câu hỏi: Vì sao các hoạt động thương mại có tác dụng điều tiết sản xuất?
A. Trong sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường.
B. Là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng.
C. Luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.
D. Tạo ra tập quán tiêu dùng mới và mở rộng thị trường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Hoạt động thương mại có tác dụng điều tiết sản xuất vì trong sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường.

Author: Cô Minh Anh