Câu hỏi: Vì sao các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ? 1. Dân cư tập trung cao, nhu cầu phục vụ lớn. 2. Các thành phố thường là các trung tâm kinh tế, dịch vụ kinh doanh. 3. Các thành phố thường là trung tâm văn hoá chính trị của cả nước, địa phương. 4. Dân cư đang dần chuyển đến, nhu cầu phục vụ đang lớn dần. Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Vì sao các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ?
1. Dân cư tập trung cao, nhu cầu phục vụ lớn.
2. Các thành phố thường là các trung tâm kinh tế, dịch vụ kinh doanh.
3. Các thành phố thường là trung tâm văn hoá chính trị của cả nước, địa phương.
4. Dân cư đang dần chuyển đến, nhu cầu phục vụ đang lớn dần.
Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Các thành phố, thị xã là các trung tâm dịch vụ là do ở các thành phố, thị xã thường có rất đông dân cư tập trung cao, nhu cầu phục vụ lớn; Các thành phố cũng thường là các trung tâm kinh tế, dịch vụ kinh doanh. Đồng thời các thành phố thường là trung tâm văn hoá chính trị của cả nước, địa phương.

Author: Cô Minh Anh