Câu hỏi: Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?

Câu hỏi: Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?
A. 1954.
B. 1959.
C. 1994.
D. 1995.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào đầu năm 1995.

Author: Cô Minh Anh