Câu hỏi: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế để phát triển nuôi trồng thuỷ sản nươc lợ, chủ yếu vì

Câu hỏi: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có lợi thế để phát triển nuôi trồng thuỷ sản nươc lợ, chủ yếu vì
A. có nhiều vũng, vịnh, đầm phá.
B. có nhiều ngư trường lớn.
C. khí hậu nóng quanh năm.
D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở DHNTB – Mục 2 phát triển tổng hợp kinh tế biển – ý A. nghề cá: có nhiều vũng, vịnh, đầm phá.

Author: Cô Minh Anh