Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi của đặc điểm dân cư và xã hội Trung Quốc đối với phát triển kinh tế?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi của đặc điểm dân cư và xã hội Trung Quốc đối với phát triển kinh tế?
A. Lực lượng lao động dồi dào.
B. Người lao động có truyền thống cần cù, sáng tạo.
C. Lao động phân bố đều trong cả nước.
D. Lao động có chất lượng ngày càng cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Thuận lợi của đặc điểm dân cư Trung Quốc là:
– Là nước đông dân nhất thế giới đã đem lại nguồn lao động dồi dào.
– Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo.
– Trung Quốc chú trọng phát triển giáo dục. Hiện nay, đang tiến hành cải cách giáo dục nâng cao trình độ dân trí cũng như chất lượng nguồn lao động.
– Dân cư Trung Quốc phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở miền Đông và khu vực nông thôn dẫn đến sự phân bố lao động không đều trong cả nước. Đây không phải là thuận lợi của đặc điểm dân cư xã hội Trung Quốc.

Author: Cô Minh Anh