Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng ?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng ?
A. Điều hòa lượng nước trên mặt đất.
B. Là lá phổi xanh của trái đất.
C. Cung cấp lâm sản, dược liệu quý.
D. Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc.

Gợi ý câu trả lời

Rừng có vai trò rất quan trọng, góp phần:
– Điều hòa lượng nước trên mặt đất.
– Là lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ đất, chống xói mòn.
– Cung cấp lâm sản, đặc sản, dược liệu…
⇒ Loại đáp án A, B, C
– Nhận xét D. Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc là vai trò của sản xuất lương thực → Đây không phải là vai trò của rừng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh