Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?
A. Điều hòa lượng nước trên mặt đất.
B. Là lá phổi xanh của trái đất.
C. Cung cấp lâm sản, dược liệu quý.
D. Làm cho trái đất nóng lên do cung cấp lượng CO2 lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Rừng có vai trò điều hòa lượng nước trên mặt đất, là lá phổi xanh của trái đất và cung cấp lâm sản, dược liệu quý cho con người và các hoạt động sản xuất.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?
A. Điều hòa lượng nước trên mặt đất.
B. Là lá phổi xanh của trái đất.
C. Cung cấp lâm sản, dược liệu quý.
D. Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Rừng có vai trò rất quan trọng, góp phần:
– Điều hòa lượng nước trên mặt đất.
– Là lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ đất, chống xói mòn.
– Cung cấp lâm sản, đặc sản, dược liệu…
=> Loại đáp án A, B, C.
– Nhận xét D. Cung cấp lương thực dưới dạng tinh bột, dinh dưỡng cho người và gia súc là vai trò của sản xuất lương thực -> Đây không phải là vai trò của rừng.

Author: Cô Minh Anh