Phép cộng trong phạm vi 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{3}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(3\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: \(2 + 1 = ?\)

Giải

Nhẩm


Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(3\)

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

– Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:


Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

– Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(3\) và điền các số còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(1 + … = 3\)

Giải

Ta có: \(1 + 2 = 3\) nên số cần điền vào chỗ trống là \(2\)

Author: Cô Minh Anh