Phép cộng trong phạm vi 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{4}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(4\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ:  \(1 + 3 = ?\)


Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(4\)

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

– Viết các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:


Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

– Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(4\) và điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(3 + … = 4\)

Giải

Ta có:\(3+1=4\)  nên số cần điền vào chỗ chấm là \(1\).

Author: Cô Minh Anh