Số 0 trong phép cộng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Kết quả phép cộng một số với số \(0\): Số nào cộng với số ${\bf{0}}$ cũng bằng chính 

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi \(5\) đã học.

– Phép cộng một số bất kì với số \(0\) thì kết quả luôn bằng chính số đó.

Ví dụ: \(1 + 0 = ….\)

Giải

\(1 + 0 = 1\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(1\)

Dạng 2: Tìm số còn thiếu trong phép cộng.

– Nhẩm phép cộng đã học trong phạm vi \(5\) và phép cộng \(0\) với một số để tìm số còn thiếu trong phép cộng.

Ví dụ: Điền số còn thiếu vào ô trống: \(2 + … = 2\)

Ta có: \(2 + 0 = 2\)

Số cần điền vào chỗ trống là \(0\)

Dạng 3: So sánh các số.

– Tính tổng giá trị các vế

– So sánh các số vừa tính được và điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

\(1 + 0…0 + 4\)

Giải

\(\begin{array}{l}1 + 0 < 0 + 4\\\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4\end{array}\)

Dấu cần điền vào ô trống là dấu “<“

Author: Cô Minh Anh