100 trừ đi một số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Đặt tính thẳng hàng.

– Thực hiện phép trừ \(100\) với một số theo thứ tự các hàng lần lượt từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính và tính: \(100 – 4\)

Giải

\(\frac{{ – \begin{array}{*{20}{r}}{100}\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,\,\,96}}\)

Vậy \(100 – 4 = 96\)

Dạng 2: Nhẩm

– Trừ nhẩm các số tròn chục bằng cách trừ số chục

– Viết vào kết quả một chữ số \(0\)

Ví dụ: Nhẩm \(100 – 70\)

Giải

\(100 = 10\) chục

Nhẩm: \(10\) chục \( – 7\) chục \( = 3\) chục.

Vậy \(100 – 70 = 30\)

Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề

– Tìm cách giải của bài toán: Chú ý bài toán có các từ khóa “ít hơn“; “còn lại“… thì thường sử dụng phép toán trừ để tìm lời giải.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Ví dụ: Một bác nông dân thu hoạch được \(100kg\) ngô. Lượng khoai bác thu hoạch được ít hơn lượng ngô là \(15kg\). Hỏi bác thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai ?

Giải

Bác thu hoạch được số ki-lô-gam khoai là:

\(100 – 15 = 85\left( {kg} \right)\)

Đáp số: \(85kg\)

Author: Cô Minh Anh