7 cộng với một số: 7 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Đặt tính theo cột dọc (nếu có yêu cầu)

– Thực hiện nhẩm giá trị cộng \(7\) với một số rồi điền kết quả.

Ví dụ: Tính

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}7\\4\end{array}}}{{….}}\)

Giải

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}7\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,11}}\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(11\)

Dạng 2: Tính nhẩm

– Tính các số có tổng bằng \(10\)

– Cộng với số còn lại.

Ví dụ: Tính \(7 + 2 + 3\)

Giải

\(7 + 2 + 3 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12\)

Giá trị của biểu thức bằng \(12\)

Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích kĩ đề bài

– Tìm lời giải cho bài toán, chú ý  dạng toán “nhiều hơn” vừa học.

– Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Năm nay em \(7\) tuổi. Chị hơn em \(4\) tuổi. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

Cách giải:

Vì chị có nhiều tuổi hơn em nên muốn tìm số tuổi của chị hiện nay thì cần lấy số tuổi hiện tại của em cộng thêm với \(4\)

Giải

Năm nay chị có số tuổi là: \(7 + 4 = 11\) (tuổi)

Đáp số: \(11\) tuổi

Author: Cô Minh Anh