28 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Đặt tính rồi tính, thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

– Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

– Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

Giải


Vậy giá trị cần tìm là

Dạng 2: Tìm phép tính có giá trị bằng giá trị cho trước.

– Thực hiện các phép tính.

– Nối với kết quả đề bài đã cho.

Ví dụ: Mỗi số  là kết quả của phép tính nào ?

Giải

Ta có: \(\begin{array}{l}18 + 29 = 47\\29 + 22 = 51\\38 + 5 = 43\end{array}\)

Em ghép phép tính với kết quả như sau:


Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

– Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

– Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

– Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?

Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(18\) con gà và \(3\) con thỏ. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và thỏ ?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số gà và thỏ là:

\(18 + 3 = 21\)  (con)

Đáp số: \(21\) con

Author: Cô Minh Anh