38 + 25

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

– Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(58 + 17\)

Giải


Vậy giá trị cần tìm là \(76\)

Dạng 2: So sánh

– Thực hiện tìm giá trị của hai vế (Dạng 1)

– So sánh các số vừa tìm được theo thứ tự so sánh các chữ số của các hàng, từ hàng chục đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

\(19 + 8……18 + 9\)

Giải:

\(\begin{array}{l}19 + 8 = 18 + 9\\\,\,\,27\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\end{array}\)

Dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu =

Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

– Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

– Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

– Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét nếu đoạn thẳng AB dài \(28cm\) và đoạn thẳng BC dài \(33cm\) ?


Giải:

Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài số xăng-ti-mét là:

\(28 + 33 = 61\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(61cm\)

Author: Cô Minh Anh