Một phần hai

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hiểu được khái niệm \(\frac{1}{2}\) và nhận biết được hình ảnh liên quan.

– Đọc và viết \(\frac{1}{2}\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\frac{1}{2}\) hình hay chưa.

– Em kiểm tra hình cho trước đã được chia thành \(2\) phần bằng nhau và tô màu \(1\) phần như vậy hay chưa.

Dạng 2: Tìm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông cho trước.

– Đếm tổng số ô vuông

– Lấy tổng số ô chia cho \(2\) để tìm \(\frac{1}{2}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(2\)

Nhẩm lại bảng chia \(2\) đã học để tìm giá trị của phép chia liên quan.

Author: Cô Minh Anh