Một phần tư

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hiểu được khái niệm \(\frac{1}{4}\) , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một phần tư”.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\frac{1}{4}\) hình hay chưa.

– Hình được chia thành \(4\) phần bằng nhau.

– Tô màu \(1\) trong \(4\) phần.

Nếu hình vẽ có đủ hai điều kiện trên thì hình đó đã được tô màu \(\frac{1}{4}\) hình.

Dạng 2: Tìm \(\frac{1}{4}\) số ô vuông cho trước.

– Đếm tổng số ô vuông

– Lấy tổng số ô chia cho \(4\) để tìm \(\frac{1}{4}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(4\)

Nhẩm lại bảng chia \(4\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.

Author: Cô Minh Anh