Ôn tập về giải toán

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

Dạng 2: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi gấp lên nhiều lần.

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Dạng 3: Tìm giá trị của một số khi giảm đi một số lần.

Bài toán cho giá trị của một số, yêu cầu tìm giá trị của số đó sau khi giảm đi một số lần.

Để giải dạng toán này, ta lấy số đó chia cho số lần.

Dạng 4: Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần.

Bài toán cho các số và yêu cầu kiểm tra số lớn gấp mấy lần số bé.

Muốn giải, ta lấy số lớn chia cho số bé.

Dạng 5: Tìm số bé bằng một phần mấy số lớn

Cho giá trị của hai số và yêu cầu tìm số bé bằng một phần mấy số lớn.

Bước 1: Tính số lớn gấp số bé bao nhiêu lần

Bước 2: Trả lời số bé bằng một phần mấy của số lớn.

Dạng 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Bài toán cho giá trị của một số nhóm và yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm khác.

Cách giải:

Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị.

Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

Author: Cô Minh Anh