Quy đồng mẫu số các phân số

1. Cách quy đồng mẫu số các phân số

a) Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

b) Nếu mẫu số của phân số thứ hai mà chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất thì ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số như sau:

– Lấy mẫu số chung là mẫu số của phân số thứ hai.

– Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu số thứ hai cho cho mẫu số thứ nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với thừa số phụ tương ứng.

– Giữ nguyên phân số thứ hai.

Chú ý: ta thường lấy mẫu số chung là số tự nhiên nhỏ nhất khác \(0\) và cùng chia hết cho tất cả các mẫu.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{1}{3}\) và \(\frac{2}{5}\).

Chọn mẫu số chung (MSC) là \( 3 \times 5 = 15\).

Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

\(\frac{1}{3} = \frac{{1 \times 5}}{{3 \times 5}} = \frac{5}{{15}}\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{2}{5} = \,\,\frac{{2 \times 3}}{{5 \times 3}} = \frac{6}{{15}}\)

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{1}{3}\) và \(\frac{2}{5}\) ta được hai phân số \(\frac{5}{{15}}\) và \(\frac{6}{{15}}\).

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{7}{6}\) và \(\frac{5}{{12}}\).

Ta thấy mẫu số của phân số \(\frac{5}{{12}}\) chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn mẫu số chung là \( 12\).

Ta có thể quy đồng đồng mẫu số hai phân số \(\frac{7}{6}\) và \(\frac{5}{{12}}\) như sau:

\(\frac{7}{6} = \frac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \frac{{14}}{{12}}\)  và giữ nguyên phân số \(\frac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng mẫu số hai phân số \(\frac{7}{6}\) và \(\frac{5}{{12}}\) được hai phân số \(\frac{{14}}{{12}}\) và \(\frac{5}{{12}}\).

Author: Cô Minh Anh