Ôn tập về phép cộng

Ôn tập về phép cộng


Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

– Tính chất giao hoán:             \(a + b = b + a\)

– Tính chất kết hợp:                \((a + b) + c = a + (b + c)\)

– Cộng với \(0\):                           \(a + 0 = 0 + a = a\)

Author: Cô Minh Anh