Danh mục: Chương 5: Ôn tập

Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

1. Ôn tập về đo độ dài Bảng đơn vị đo độ dài Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo…

Continue Reading Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

1.  Ôn tập đo diện tích Bảng đơn vị đo diện tích Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn…

Continue Reading Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số đo thời gian

Bảng đơn vị đo thời gian \(1\) thế kỉ \( = 100\) năm                         …

Continue Reading Ôn tập về số đo thời gian
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về phép cộng

Ôn tập về phép cộng Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau: – Tính chất…

Continue Reading Ôn tập về phép cộng
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về phép trừ

Ôn tập về phép trừ Chú ý: \(a – a = 0\) \(a – 0 = a\)

Continue Reading Ôn tập về phép trừ
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về phép nhân

Ôn tập về phép nhân Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau: – Tính chất…

Continue Reading Ôn tập về phép nhân
Posted in Giải toán lớp 5 Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về phép chia

Ôn tập về phép chia a) Trong phép chia hết Chú ý: Không có phép chia cho số \(0\). \(a:1 = a\) \(a:a = 1\) (\(a\)…

Continue Reading Ôn tập về phép chia