Danh mục: Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian

Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Ôn tập chương 7

1. Hệ trục tọa độ trong không gian +) \({\overrightarrow i ^2} = {\overrightarrow j ^2} = {\overrightarrow k ^2} = 1\) và \(\overrightarrow i…

Continue Reading Ôn tập chương 7
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng

1. Kiến thức cần nhớ Cho mặt cầu \(\left( S \right)\) tâm \(I\), bán kính \(R\) và đường thẳng \(\Delta \) (đi qua \(M\) và…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng

1. Kiến thức cần nhớ Cho mặt phẳng \(\left( P \right)\) và mặt cầu \(\left( S \right)\) tâm \(I\) bán kính \(R\). Khi đó: \(\left( S…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương trình mặt cầu

1. Kiến thức cần nhớ – Phương trình của mặt cầu tâm \(I\left( {a;b;c} \right)\) và bán kính \(R\) là: \({\left( {x – a} \right)^2}…

Continue Reading Phương trình mặt cầu
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng

1. Kiến thức cần nhớ a) Phương trình mặt phẳng Mặt phẳng đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và có VTPT \(\overrightarrow n = \left(…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng

1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng Cho \(d,d’\) là các đường thẳng có VTCP lần lượt là \(\overrightarrow u ,\overrightarrow {u’} ,M \in…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương trình đường thẳng

1. Kiến thức cần nhớ – Phương trình tham số của đường thẳng: \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\\z = {z_0}…

Continue Reading Phương trình đường thẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

1. Kiến thức cần nhớ – Phương trình mặt phẳng đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và nhận \(\overrightarrow n = \left( {a;b;c} \right)\) làm…

Continue Reading Phương pháp giải các dạng toán viết phương trình mặt phẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương trình mặt phẳng

1. Véc tơ pháp tuyến và cặp véc tơ chỉ phương của mặt phẳng  Véc tơ \(\overrightarrow n \left( { \ne \overrightarrow 0 } \right)\)…

Continue Reading Phương trình mặt phẳng
Posted in Chương 7: Phương pháp tọa độ trong không gian Giải toán lớp 12

Phương pháp giải các bài toán về điểm và véc tơ

Dạng 1: Tìm tọa độ điểm đặc biệt Phương pháp: Sử dụng định nghĩa điểm, điểm thuộc các trục tọa độ, điểm thuộc các mặt…

Continue Reading Phương pháp giải các bài toán về điểm và véc tơ