Danh mục: Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số hữu tỉ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\)  với \(a,b \in \mathbb{Z},\,b…

Continue Reading Tập hợp Q các số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Cộng trừ các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Qui tắc cộng-trừ số hữu tỉ Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ $x,y$ bằng cách…

Continue Reading Cộng trừ các số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Nhân chia các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Nhân hai số hữu tỉ Với \(x = \frac{a}{b};\,y = \frac{c}{d}\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) ta có: \(x.y…

Continue Reading Nhân chia các số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ $x$,…

Continue Reading Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Lũy thừa của một số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ $x$ , kí…

Continue Reading Lũy thừa của một số hữu tỉ
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Tỉ lệ thức

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa tỉ lệ thức + Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)…

Continue Reading Tỉ lệ thức
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau

I. Các kiến thức cần nhớ Tính chất dãy tỉ số bằng nhau * Ta có \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{{a + c}}{{b + d}}…

Continue Reading Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Số thập phân hữu hạn Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có…

Continue Reading Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Làm tròn số

I. Các kiến thức cần nhớ Qui ước làm tròn số Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi…

Continue Reading Làm tròn số
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 1: Số hữu tỉ, số thực

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

I. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa số vô tỉ + Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô…

Continue Reading Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai