Câu hỏi: Bản đồ giáo khoa là loại bản đồ được phân loại dựa theo

Câu hỏi: Bản đồ giáo khoa là loại bản đồ được phân loại dựa theo
A. Tỉ lệ bản đồ.
B. Phạm vi lãnh thổ.
C. Mục đích sử dụng.
D. Các cách phân loại.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Bản đồ giáo khoa là loại bản đồ được phân loại dựa theo mục đích sử dụng.

Author: Cô Minh Anh