Câu hỏi: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là:

Câu hỏi: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là:
A. Hình học, nền màu, chữ.
B. Chữ, hình học, đường thẳng.
C. Tượng hình, hình học, chữ.
D. Đường thẳng, hình học, nền màu.

Gợi ý câu trả lời

Các dạng kí hiệu thường có 3 dạng chính: Tượng hình, hình học, chữ.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh