Câu hỏi: Các địa quyển nào dưới đây có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển?

Câu hỏi: Các địa quyển nào dưới đây có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển?
A. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.
B. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển.
C. Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển.
D. Thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành đất là khí hậu, đá mẹ, sinh vật
– Khí hậu (thuộc khí quyển) ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất thông qua nhiệt – ẩm.
– Đá mẹ (thuộc thạch quyển): cung cấp chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần cơ giới, khoáng vật, ảnh hưởng trực tiếp tính chất lí, hóa của đất.
– Sinh vật (sinh quyển): Sinh vật đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành đất: thực vât cung cấp vật chất hữu cơ, rễ phá hủy đá; vi sinh vật phân giải xác súc vật tạo mùn, động vật sống trong đất làm biến đổi tính chất đất (giun, kiến mối).

Author: Cô Minh Anh