Câu hỏi: Các ngành công nghiệp ở nông thôn phát triển mạnh dựa trên thế mạnh về

Câu hỏi: Các ngành công nghiệp ở nông thôn phát triển mạnh dựa trên thế mạnh về
A. Lực lượng lao động dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có.
B. Lực lượng lao động có kĩ thuật và nguyên vật liệu sẵn có.
C. Lực lượng lao động dồi dào và công nghệ sản xuất cao.
D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và công nghệ sản xuất cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/94 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh