Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao lớn nhất?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao lớn nhất?
A. Mẫu Sơn .
B. Yên Tử .
C. Tam Đảo .
D. Tây Côn Lĩnh.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, Tây Côn Lĩnh có độ cao lớn nhất
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh