Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn cây công nghiệp hàng năm?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn cây công nghiệp hàng năm?
A. Thanh Hóa.
B. Quảng Trị.
C. Hà Tĩnh.
D. Nghệ An.

Gợi ý câu trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh Thanh Hóa có diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn cây công nghiệp hàng năm
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh