Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Qua bảng trên, cho biết các quốc gia nào dưới đây nhập siêu?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Qua bảng trên, cho biết các quốc gia nào dưới đây nhập siêu?
A. Hoa Kì, Ca- na – da, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp.
B. Trung Quốc, Ca – na -da, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp.
C. Trung Quốc, Thái Lan, Đức.
D. Hoa Kì, Ca – na – da, Thái Lan, Đức.

Gợi ý câu trả lời

– Cán cân xuất nhập khẩu = xuất khẩu – nhập khẩu. Nếu xuất lớn hơn nhập thì xuất siêu, xuất nhỏ hơn nhập thì là nhập siêu.
– Căn cứ vào bảng số liệu, ta thấy:
+ Các nước xuất siêu là: Trung Quốc, Thái Lan và Đức.
+ Các nước nhập siêu là: Hoa Kì, Ca- na – da, Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh