Câu hỏi: Cho biểu đồ về dan số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2010 – 2019 (Nguồn: Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về dan số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2010 – 2019

(Nguồn: Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta.
B. Thay đổi quy mô dân số thành thị và nông thôn nước ta.
C. Tình hình gia tăng dân số thành thị và nông thôn nước ta.
D. Sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta.

Gợi ý câu trả lời

76 D Biểu đồ miền thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch cơ cấu qua nhiều năm (từ 4 năm).

Author: Cô Minh Anh