Câu hỏi: Cho sơ đồ sau : Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

Câu hỏi: Cho sơ đồ sau :
Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?
A. Điểm công nghiệp.
B. Vùng công nghiệp.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Khu công nghiệp tập trung.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Sơ đồ trên có các ngành công nghiệp gắn với các đô thị, có nhiều điểm công nghiệp, xí nghiệp có mối liên hệ với nhau,… → Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trung tâm công nghiệp.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Cho sơ đồ sau : Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

Câu hỏi: Cho sơ đồ sau :
Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Sơ đồ trên bao gồm nhiều ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp tạo nên các hướng chuyên môn hóa,… → Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vùng công nghiệp.

Author: Cô Minh Anh