Câu hỏi: Chuyên môn hóa trong phát triển nông nghiệp thể hiện ở việc nào dưới đây?

Câu hỏi: Chuyên môn hóa trong phát triển nông nghiệp thể hiện ở việc nào dưới đây?
A. Hình thành các vùng nông nghiệp trọng điểm.
B. Hình thành các vùng đa canh, vành đai nông nghiệp
C. Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực
D. Hình thành hệ thống trang trại có quy mô khác nhau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/41, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh