Câu hỏi: Đặc điểm nào không đúng với lớp Manti trên?

Câu hỏi: Đặc điểm nào không đúng với lớp Manti trên?
A. Ở trạng thái quánh dẻo.
B. Cấu tạo bởi các loại đá khác nhau.
C. Ở trạng thái rắn.
D. Rất đậm đặc.

Gợi ý câu trả lời

Lớp Manti trên có đặc điểm là rất đậm đặc, ở trạng thái quánh dẻo.
⇒ Đặc điểm C. ở trạng thái rắn không đúng
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh